Newyddion

For the very latest news please check our Facebook Page:

APÊL CYFARPAR A FFITIO

Er mwyn cael Neuadd sy'n cynnig digon o gyfarpar, ym mis Rhagfyr 2011 gwnaeth Pwyllgor y Neuadd Gyhoeddus lansio Apêl “Equip & Fit” i godi'r arian ychwanegol - oddeutu £50,000. Ar ddechrau mis Mawrth 2012 mae £20,000 wedi cael ei godi - sy'n cynnwys rhodd hael oddi wrth Sefydliad Trusthouse. Ond mae angen mwy arnom ni! Os gallwch chi helpu mewn unrhyw ffordd cysylltwch â'n Trysorydd Derek Broadhurst ar 01691 780145. Bydd Eich Rhodd Hael yn Ein Helpu i Gyrraedd Ein Nod o £50,000! Os ydych chi'n drethdalwr yn y DU gallwn adhawlio'r dreth, sydd ar hyn o bryd yn 25c ar gyfer pob £1 ym mhob rhodd. Ffoniwch Derek i gael mwy o wybodaeth.

 

Ar Ragfyr 11eg 2012, cafodd ein Neuadd newydd ei hagor yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru!

Digwyddiadau Sydd Ar Ddod yn 2013 yn Institiwt a Neuadd Gyhoeddus Llanrhaeadr Y.M.
Mae gan Neuadd newydd fendigedig Llan lawer i'w cynnig yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd - beth am ddod i ymuno yn yr hwyl?

Prynhawn dydd Llun - Cwrs Cyfrifiadura Sylfaenol 12.30 i 2.30 p.m. Cysylltwch â 08454086210 i gael gwybodaeth bellach.

2il ddydd Llun yn y mis - Clwb Llyfrau 7.30 - 9.30 p.m. Cysylltwch â Stephanie ar 01691 780265 i gael gwybodaeth bellach.

Nos Fawrth - ZUMBA! - cysylltwch â Marion ar 07779240828 i gael manylion

Prynhawn dydd Mawrth - Crefft - i gael manylion dyddiadau sesiynau sydd ar ddod cysylltwch â Stephanie ar 01691 780265

4ydd dydd Mercher yn y mis hyd Ebrill - Clwb Garddio 7.30 p.m. ymlaen. Cysylltwch â Sue ar 01691 860712

Bore dydd Iau - Tai Chi 8.45 - 10.00 a.m. Cysylltwch â Janet ar 01691 780336 i gael manylion

Dydd Iau 1af yn y mis - Sesiwn Sgwrsio Cymraeg Anffurfiol 2.00 - 4.00 p.m. Dewch i ymarfer eich Cymraeg! AM DDIM! Cysylltwch â Rona i gael mwy o wybodaeth 01691 780226

3ydd dydd Iau yn y mis - Clwb Llyfrau Cymraeg  3 - 4.30 p.m. Cysylltwch â Rona ar 01691 780226 i gael manylion

A …..Clwb Ffermwyr Ifanc Dyffryn Tanat - bob yn ail nos Fercher ar gyfer pobl ifanc rhwng 13 oed (rhaid bod ym mlwyddyn 9 yn yr ysgol) a 26 oed! Cysylltwch â Sioned Owens 07870 939054

Rydym yn falch iawn i gadarnhau bod cysylltiad band llydan â'r rhyngrwyd bellach wedi cael ei osod yn y Neuadd! Mae hyn yn golygu y bydd y Ganolfan Fusnes yn weithredol cyn bo hir! Ymwelwch â'n tudalen Facebook ac edrychwch am bosteri yn y pentref yn rhoi mwy o wybodaeth am amseroedd agor/gweithgareddau ac ati. Rydym yn awyddus i recriwtio gwirfoddolwyr i helpu pobl eraill â TG a materion sy'n ymwneud â busnes. Os oes gennych unrhyw arbenigedd yn y meysydd hyn, cysylltwch â Gaynor ar 01691 ?? i drafod.

DALIER SYLW!
Arwerthiant Cist Car Dan Do - Neuadd Gyhoeddus Llanrhaeadr, dydd Sadwrn, 23ain Mawrth 2013, 10 a.m. 
i 2 p.m. Lluniaeth ar gael Bwrdd/lle £5 yr un. I gael gwybodaeth bellach cysylltwch â Lucy ar 01691 780545 neu Ann ar 01691 780461.
I gael manylion pellach am y digwyddiadau hyn, ewch i'n tudalen Facebook, neu edrychwch am bosteri yn y Pentref.
Gwyn Buckley (Ysgrifennydd) 01691 780310 gwynbuckley332@btinternet.om
Derek Broadhurst (Trysorydd) 01691 780145 dwrffordd@btinternet.com
Hefina Evans ffôn: 01691 780438
Frances Hunt (Swyddog y Wasg): 01691 780139 celticgypsyontour@btinternet.com

Noddwyr:
Hoffai'r Pwyllgor, ar ran y gymuned, ddiolch i'r holl sefydliadau a rhoddwyd sydd wedi helpu i ariannu ailadeiladu a sicrhau cyfarparu i'r Neuadd newydd. Heb ein noddwyr, ni fyddai hyn wedi bob yn bosibl. Diolch hefyd i'r rheiny sydd wedi rhoi gwobrau raffl neu nwyddau eraill, arddangos posteri, prynu a gwerthu tocynnau, mynychu digwyddiadau, rhoi o'u hamser a'u hegni yn hael neu helpu mewn unrhyw ffordd.
Mae bob amser croeso i roddion er bydd y Neuadd! Os hoffech chi helpu yn y ffordd hon a fyddech cystal â chysylltu â'r Trysorydd, Derek Broadhurst ar 01691 780145, neu ebost dwrffordd@btinternet.com i gael manylion pellach.

 

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.