Cymuned

Fel yn achos yr hen Neuadd, bydd cyfleoedd i grwpiau logi'r neuadd a chynnal digwyddiadau yn parhau ond oherwydd y cyfleusterau newydd bydd yna amrywiaeth eang o bosibiliadau ychwanegol.

I ddechrau, bydd y Neuadd newydd ar agor y rhan fwyaf o'r amser, nid trwy drefniant yn unig.  Bydd pobl yn gallu galw heibio i ddefnyddio'r cyfleusterau, i gymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau neu ddigwyddiadau ac i gyfarfod â phobl a chael paned o de neu goffi.  Bydd yna Dderbynfa, canolfan fusnes fach â gliniaduron, ystafelloedd cyfarfod, ardaloedd coffi a'r Ystafell Snwcer.

Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn gofyn i bobl pa fath o weithgareddau bydden nhw'n hoffi gweld yn y Neuadd newydd.  Er enghraifft, mae Coleg Powys wedi cynnig rhedeg amrywiaeth eang o gyrsiau blasu ac mae Practis Grŵp Llanfyllin wedi bod yn gefnogol iawn wrth edrych ar yr hyn gellir ei gynnig o ran iechyd, ymarfer corff a lles.

Rydym hefyd wedi bod yn edrych ar ba gyfleoedd allai fod ar gael ar gyfer pobl ifanc pan fyddant yn cyrraedd yn ôl o'r ysgol neu ar y penwythnos a'r hyn byddwn ni'n gallu ei wneud i hybu'r defnydd o'r Neuadd ar gyfer cynadleddau, seminarau a chyfarfodydd busnes.

Felly rhowch wybod i ni beth yw'ch syniadau ar gyfer datblygu'r defnydd o'r Neuadd a rhoi cyhoeddusrwydd iddi.

Y Tîm

Rydym ni eisiau dod â thîm o wirfoddolwyr o bob oedran at ei gilydd i helpu i redeg y Neuadd, i gynnig cymorth mewn meysydd mwy arbenigol fel arlwyo, y ganolfan fusnes fach, y dderbynfa neu wrth gynnal neu gefnogi amrywiaeth o weithgareddau.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o'r tîm (a chael llawer o fwynhad trwy wneud hynny!), rhowch wybod i ni - anfonwch neges ebost at Gwyn Buckley gwynbuckley332@btinternet.com

 

 

Mae'r Neuadd yn berchen i gymuned Llanrhaeadr ym Mochnant, ac mae'n Elusen, sy'n Gofrestredig yng Nghymru a Lloegr - Rhif 524061.